Toelichting Jaarrekening

De jaarrekening betreft Stichting Regionale Omroep Brabant, statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch.

Vestigingsadres is Sciencepark Eindhoven 5550, 5692 EL te Son.

Belangrijkste activiteiten zijn het verzorgen van media-aanbod over en voor Brabant op Internet, Televisie en Radio.

Grondslagen

Consolidatiekring

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende entiteiten opgenomen:

Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V. 100%

TV8 Mediaprodukties C.V. 100%

Regionale Omroep Brabant B.V. 100%

Regels

Op deze jaarrekening zijn de regels van het jaarrekeningenrecht van toepassing zoals deze zijn opgenomen in BW2 Titel 9, alsmede de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Voor wat betreft de indeling van de balans en resultatenrekening is aangesloten bij de modellen die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen en RPO.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa

Met ingang van 1995 zijn de terreinen en gebouwen opgenomen tegen de waarde in het economisch verkeer per begin 1992 en verminderd met de afschrijvingen. Door deze herwaardering is het eigen vermogen per 1 januari 1995 toegenomen met € 122.505 en zijn de afschrijvingen vanaf 1995 € 4.139 hoger dan op basis van historische waarde.


De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte levensduur. Op investeringen tijdens het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Aanschaffingen boven € 454,- worden geactiveerd.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen 10,3%

Verbouwing algemeen 10%

Verbouwing Ekkersrijt 5% (Gelijklopend met de eerste termijn huurcontract)

Inventaris en inrichting 20%

Facilitaire apparatuur 12,5%

- contentgerelateerde hard- en software 20%

- overig 12,5%

Hardware en software 20%

Vervoermiddelen - transportmiddelen 12,5%

- overig 20%

Technische installaties 6,67%

Zend- en energie-installaties 6,67%

Financiële vaste activa en passiva

De deelnemingen in ORN CV en CRS CV worden gewaardeerd op historische kostprijs of lagere opbrengstwaarde, aangezien er geen invloed van betekening kan worden uitgeoefend.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

De voorzieningen hebben betrekking op een voorziening voor loopbaangelden, een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen en een pensioenverplichting uit hoofde van een overgangsbepaling en een compensatieregeling aan het pensioenfonds PNO Media.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders is bepaald.

Pensioenen

Stichting Regionale Omroep Brabant is aangesloten bij pensioenfonds PNO. Het pensioenfonds PNO had eind 2019 een actuele dekkingsgraad van 99,5%. Op grond van RJ 271 is sprake van een toegezegde pensioenregeling. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds heeft de stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan het betalen van hogere toekomstige premies. Vanwege het slechts verrekenen van tekorten via toekomstige hogere premies en het niet beschikbaar zijn van informatie om de vereiste berekeningen te maken is het op grond van RJ 271 toegestaan de pensioenregeling in de jaarrekening te verwerken alsof er sprake is van een toegezegde bijdrageregeling. Er is tevens geen informatie beschikbaar omtrent de mogelijke gevolgen voor de stichting van het overschot of tekort van het pensioenfonds.

Naast deze algemene pensioenregeling is er in verband met het vervallen van artikel 44 per 1-1-2006 via het pensioenfonds PNO Media een regeling ter Compensatie artikel 44 van toepassing. Hiervoor is door Stichting Regionale Omroep Brabant een voorziening getroffen die jaarlijks wordt gewaardeerd naar de actuele waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten aan derden onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de baten geheven belastingen. De exploitatiebijdrage wordt toegerekend aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Verkopen worden tot de baten gerekend op het moment dat de diensten zijn geleverd bij de afnemers.


De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn.


De afschrijvingen geschieden tijdevenredig op basis van verwachte economische levensduur.

Intercompany transacties

In de administraties van SROB, OB Mediafaciliteiten c.v. en TV8 Mediaprodukties c.v. worden de kosten en opbrengsten van de stichting en c.v. gerelateerde activiteiten verantwoord. De Stichtingen en c.v.'s ontplooien gezamenlijke activiteiten waarvan de kosten en opbrengsten op basis van verdeelsleutels worden toegerekend. De uit deze toerekening voortkomende kasstromen hebben in 2019 geleid tot dusdanige rekening-courant verhoudingen dat toerekening van rente hierover niet heeft plaatsgevonden.

Het exploitatieresultaat van TV8 Mediaprodukties c.v. wordt toegerekend op basis van de omzetverdeling per medium.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Het in dit kasstroomoverzicht gehanteerde middelenbegrip kan worden gedefinieerd als de liquide geldmiddelen.

Financiële instrumenten

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten.


De primaire financiële instrumenten van de groep dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de groep of vloeien direct uit deze activiteiten voort.


De belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het valuta-, rente- en marktrisico.


Het beleid van de groep om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

Valutarisico

Door Stichting Regionale Omroep Brabant vinden geen transacties plaats in andere valuta dan de Euro. Derhalve is er geen sprake van een valutarisico.

Renterisico

Stichting Regionale Omroep Brabant heeft geen langlopende verplichtingen. Derhalve is er geen sprake van een renterisico.

Marktrisico

Stichting Regionale Omroep Brabant is sterk afhankelijke van de ontvangen subsidies. De ontvangsten van deze subsidies zijn voor meerdere jaren overeengekomen.

Kredietrisico

Stichting Regionale Omroep Brabant handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de kredietwaardigheid te bepalen. Bovendien bewaakt Stichting Regionale Omroep Brabant voortdurend haar vorderingen en hanteert het een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor Stichting Regionale Omroep Brabant minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen Stichting Regionale Omroep Brabant.

Liquiditeitsrisico

Het risico voor Stichting Regionale Omroep Brabant dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is niet aanwezig aangezien er geen langlopende schulden zijn.