Ron Brenkman Manager Hr & Finance

Toelichting balans & exploitatierekening

Omroep Brabant kan ook financieel terugkijken op een goed 2019. Bij een exploitatiebegroting met een begroot resultaat van € 2.442,- is het resultaat uitgekomen op € 18.704,- (0,1% van de opbrengsten). Daarmee zijn de in 2019 ontvangen inkomsten zo goed als volledig ingezet voor het doel waarvoor ze ontvangen zijn.

Als we inhoudelijk naar het resultaat kijken dan zien we dat de totale opbrengsten ten opzichte van 2018 ongeveer € 475.000,- (2,3%) zijn gestegen. Dit komt bijna overeen met het bedrag waarmee de bekostiging in 2019 is toegenomen (460k) waarmee de overige opbrengsten in totaliteit dus nagenoeg gelijk gebleven zijn.

Hierbij kunnen we wat betreft de reclamebaten terugkijken op een mooi jaar waarbij voor eerst sinds jaren deze inkomsten gestegen zijn. Deze stijging is zowel op landelijk, regionaal als bovenregionaal niveau gerealiseerd bij alle media die Omroep Brabant bedient.

Hier tegenover staat echter een terugloop van de programmagebonden eigen bijdragen (-/-315k). De sponsorinkomsten t.b.v. programma’s zijn redelijk op peil gebleven, de daling zit vooral in bijdragen van overige derden. Dit laatste wordt voor een groot deel verklaart door het wegvallen van subsidie voor het programma Booming Brabant (in 2018 nog goed voor 255k aan inkomsten).

De totale bedrijfslasten zijn in 2019 met ruim € 530.000,- (2,7%) gestegen en ligt hiermee iets boven de prijsindexatie voor dat jaar. Behalve dat hierdoor de meeste kosten iets gestegen zijn laat de exploitatierekening ten opzichte van 2018 geen hele grote wijzigingen in de lasten zien. Wat in dit kader opvalt zijn de, zowel ten opzichte van begroting als voorgaand jaar, lagere afschrijvingskosten. Deze zijn vooral te wijten aan het later starten en/of gereed komen van diverse investeringsprojecten. Verder stijgen de Directe productiekosten sales en reclame meer dan gemiddeld hetgeen samenhangt met een stijging van de landelijke reclame inkomsten en de hiermee direct verband houdende kosten.

Tenslotte zien we in relatie tot een afname van de barterbaten ook een forse afname van de barteringlasten. In 2019 heeft de focus vooral gelegen op het binnenhalen van betaalde reclamebaten en heeft de focus minder dan voorgaande jaren op bartering gelegen.

Het resultaat 2019 wordt conform het handboek Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen toegevoegd aan de Reserve voor media-aanbod die hiermee eind 2019 € 1.932.396 bedraagt en onder het gesteld maximum van 10% van de uitgaven blijft.

Afsluitend kunnen we stellen dat Omroep Brabant financieel gezien met vertrouwen richting de toekomst kan kijken. In relatie tot de te verwachte gang van zaken, de geplande investeringen en huidige cashpositie verwachten we ook voor 2020 en verder een gezonde bedrijfsvoering te kunnen voeren.