Verklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna "de samengevatte jaarrekening") van Stichting Regionale Omroep Brabant te Eindhoven is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Regionale Omroep Brabant. Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening is alle van materieel zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Regionale Omroep Brabant op basis van de Regeling financiële verantwoording regionale publieke mediainstellingen en de RPO.

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:

1 . De geconsolideerde balans per 31 december 2019

2. De geconsolideerde exploitatierekening over 2019

3. De toelichting op de geconsolideerde balans en exploitatierekening

4. Opgave bezoldiging topfunctionarissen en toezichthouders

Samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionale Omroep Brabant en onze controleverklaring daarbij.

De gecontroleerde jaarrekening en onze controleverklaring daarbij

Wij hebben een goedkeurend oordeel betreffende de getrouwheid en financiële rechtmatigheid verstrekt bij de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Stichting Regionale Omroep Brabant in onze controleverklaring van 30 maart 2020.

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de samengevatte jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals beschreven onder "Grondslagen" in de samengevatte jaarrekening De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Eindhoven, 30 maart 2020

Crowe Foederer B.V

w.g. mr. drs. H.W. Jansen RA RV