Frank Janssen Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omroep Brabant heeft de organisatie in 2019 verder zien groeien in de eerder gekozen missie en strategie. Versnelling en verbetering in de realisatie van die uitgangspunten is op veel vlakken waargemaakt. Zo is de focus op online vertaald in het verder investeren en ontwikkelen van een onmisbaar online-platform dat 24 uur per dag het belangrijkste nieuws uit de provincie Noord-Brabant brengt. Ooit begon Omroep Brabant als radiostation. Later kwam daar televisie bij en nog weer later internet. Tot op de dag van vandaag groeit dat online bereik. Door de ontwikkeling van het nieuwe platform dat halverwege 2020 live gaat, kan Omroep Brabant haar voorsprong op het gebied van online innovatie vasthouden. De bedoeling is dat alle Brabanders hun dagelijkse portie nieuws en video nog sneller en ‘op maat ‘kunnen consumeren. Bij dat ‘op maat consumeren’ hoort natuurlijk de blijvende aandacht voor herkenbare en actuele (achtergrond-) informatie op radio en TV. Ook daar is in 2019 met enthousiasme dagelijks invulling aan gegeven. Dat heeft geresulteerd in diverse succesvolle programma’s.

Het is goed om te zien dat het management van Omroep Brabant samen met de hele organisatie in 2019 weer volgende stappen heeft gezet. Zo is de redactie gereorganiseerd met als doel journalistieke online producties centraal te stellen en de regionale verankering te versterken. Ook binnen de andere onderdelen van de organisatie zijn de veranderingen zichtbaar. Intern heeft de Raad van Toezicht in februari 2019, na overleg met de bestuurder, de risicobereidheid van de organisatie goedgekeurd. Het management van Omroep Brabant weegt de risico’s periodiek en stelt waar nodig bij in overleg met de Raad. Zo worden verrassingen voorkomen. Ook op het gebied van de informatiebeveiliging zijn verdere stappen gezet. Het beleid is in basis op orde maar met de huidige technische ontwikkelingen is het goed om hierop voldoende scherp te blijven. Er is een roadmap voor de komende jaren opgesteld die periodiek wordt besproken in de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De Raad van Toezicht heeft samen met de bestuurder in mei de toezichtvisie vastgesteld. Dat is het kader waarbinnen wordt samengewerkt. De Raad heeft de ambitie om samen met de bestuurder de maatschappelijke waarde van Omroep Brabant in te vullen met zowel een toezichts- als adviesrol. Natuurlijk vanuit de onafhankelijke positie die een Raad van Toezicht daarin moet borgen naar de diverse stakeholders van de omroep. In 2019 heeft dat vorm gekregen door gesprekken met de Ondernemingsraad, een themabijeenkomst met de Mediaraad en kennismaking met de landelijke koepel RPO. Met het bestuur zijn doelstellingen geformuleerd en zijn afspraken gemaakt om te komen tot een jaarlijkse evaluatie. Ook heeft de Raad zelf richtlijnen opgesteld om haar eigen functioneren te evalueren. Eind 2019 heeft de 1e zelfevaluatie in de huidige samenstelling plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat er samen met de bestuurder een forse transitie is ingevuld vanuit een heldere taakopvatting en constructieve samenwerking. De komende periode zal door de Raad extra energie worden gestoken in het verder leren kennen van Omroep Brabant in al haar facetten. Naast die ‘interne aandacht’ zal de Raad haar externe stakeholder management verder invullen. Ook zal de Raad twee maal per jaar een eigen sessie organiseren voor onderlinge reflectie, specifieke kennissessies en verdieping rond relevante strategische en politiek maatschappelijke thema’s.

De Raad kent een auditcommissie. Deze bestaat uit dhr. Mr. Drs. G.H.C de Méris. De commissie maakt met de externe accountant afspraken over het opleveren van de managementletter en het financieel jaarverslag. Op basis van de door de accountant uitgebrachte managementletter en het accountantsverslag wordt uitvoerig ingegaan op het risicomanagement en het controlesysteem. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat dit systeem effectief is. De beloningen van zowel de Raad van Toezicht als de directie voldoen geheel aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. De Raad van Toezicht heeft tijdens het verslagjaar vijf keer regulier vergaderd. Op 18 juni ontbrak één lid, evenals op 26 augustus. Voor het overige waren alle leden aanwezig. Belangrijke thema’s waren het vaststellen van de risicobereidheid, de informatiebeveiliging, de toezichtvisie, strategisch personeelsbeleid, de toekomstige huisvesting van de organisatie en de landelijke ontwikkelingen naar aanleiding van de visiebrief van minister Slob. De Raad van Toezicht heeft zowel qua achtergrond als competenties een diverse samenstelling. Per 1 mei 2020 neemt mevr. Mr. N. van Zon afscheid omdat zij aan het eind van haar termijn zit. De Raad van Toezicht is vroegtijdig begonnen met de werving van een nieuw lid met een juridisch profiel. Tijdens de procedure heeft de Raad zich laten bijstaan door een extern searchbureau. Ik ben verheugd te kunnen melden dat we in de persoon van mevr. Mr. N. Boomsma een opvolger hebben gevonden. Zij treedt per 1 mei aanstaande aan als lid. De Raad zal, samen met de bestuurder, in 2020 vooral oog hebben voor de verdere implementatie van het reeds vastgestelde beleid en de zaken die voor het nieuwe jaar op de rol staan. Denk daarbij aan het thema duurzaamheid en de oplevering en implementatie van het Strategisch Personeelsplan waarmee de omroep het personeelsbeleid voor de komende jaren wil vormgeven. Het ingezette cultuurtraject is daar een belangrijk onderdeel van. De ontwikkelingen rond de visiebrief van het huidige kabinet zullen ook op de agenda blijven. Daarnaast zullen wij als toezichthouder, samen met de bestuurder altijd openstaan voor nieuwe kansen en ontwikkelingen. Graag bedank ik een ieder die in 2019 een bijdrage heeft geleverd aan Omroep Brabant. Ik spreek de hoop uit dat de organisatie ook in 2020 een onmisbare bron van informatie blijft voor iedereen die de actualiteit en achtergronden van Brabant wil volgen. De keuze voor welk kanaal is aan de ontvanger. De kwaliteit en stijl die bij ‘het gevoel van hier’ hoort, is daarbij in de professionele handen van het hele team van Omroep Brabant.