Henk Lemckert
Directeur Omroep Brabant

Voorwoord Directie

Begin 2018 ging definitief een streep door de fusieplannen tussen Omroep Brabant en de collega’s van L1 in Limburg. Dat besluit betekende dat Omroep Brabant een zelfstandige toekomst tegemoet gaat. En dat doen we met een rotsvast vertrouwen in eigen kunnen.


Bedrijfsbreed zijn een nieuwe (journalistieke) visie en missie geformuleerd die bol staan van ambitie en die heel nadrukkelijk contact zoekt met de Brabander. Het zijn juist die vele Brabanders die maken dat Omroep Brabant op dagelijkse basis zijn journalistieke werk kan doen. Daarbij is het van belang dat we als het grootste publieke nieuwsmerk van Brabant weten wat er leeft in de provincie, maar dat we ook weten wat het publiek, onze klant, van ons verlangt. Daarom doet Omroep Brabant met regelmaat onderzoek naar de behoeften van het publiek. Die onderzoeken worden gehouden onder het vaste publiek maar zeker ook onder potentiële nieuwe klanten.


Op het landelijke politieke toneel is voor de regionale omroepen in Nederland in 2018 een periode van relatieve rust aangebroken. Na de vele jaren van politieke onzekerheid is dat plezierig. Wel heeft minister Slob in de Tweede Kamer aangekondigd het debat aan te willen gaan over een toekomstbestendige publieke omroep. De verwachting is weliswaar dat deze discussie grotendeels over de landelijke publieke omroep zal gaan maar het zou naïef zijn om te denken dat de regionale publieke omroepen volledig buiten deze discussie kunnen blijven. Dat hoeft overigens ook niet. Het is goed om kritisch te kijken naar de publieke omroep van de toekomst. Omroep Brabant staat altijd open voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

In eigen provincie heeft Omroep Brabant in lijn met het kabinetsbeleid stappen gezet om de banden met de lokale omroepen verder aan te halen. Zo is één van onze meest ervaren journalisten voor een jaar gedetacheerd bij de lokale omroep Meijerijstad (Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel). Met deze samenwerking doen we over en weer ervaring op die uiteindelijk moet leiden tot een structurele uitwisseling van journalistieke content. Ook is in 2018 een onderzoek gestart naar de wens tot samenwerking met meer lokale omroepen in Noord-Brabant. Het ligt in de lijn der verwachting dat de samenwerking van Omroep Brabant in 2019 dus met andere lokale omroepen wordt uitgebreid.


De plannen voor een regionaal televisievenster op een landelijke kanaal zijn ook in 2018 niet gerealiseerd ondanks eerdere toezeggingen. Wel is met de NPO en de NOS een pilot afgesproken die op 1 april jl. daadwerkelijk van start is gegaan. Bij die proef zijn slechts enkele regionale omroepen betrokken. Of het venster daarna ook voor alle regionale omroepen wordt uitgerold is nog onduidelijk. Omroep Brabant is geen tegenstander van de vensters maar ziet nog liever dat extra wordt geïnvesteerd in online-samenwerking.

Publieksevenementen

Omroep Brabant is ieder jaar weer aanwezig op die evenementen waar veel Brabanders samenkomen. Natuurlijk zijn dat de jaarlijks terugkerende grote evenementen zoals de bloemencorso’s, carnaval en de Brabantsedag. Sinds enkele jaren is daar de Winterfair in de Brabanthallen in Den Bosch aan toegevoegd. Een evenement dat bezocht wordt door een groot deel van ons publiek. Behalve de grote evenementen maakt Omroep Brabant ook jaarlijks een ruime keuze uit de kleinere evenementen in de provincie. Daarbij wordt goed gekeken welk evenement voor welk medium geschikt is. Het ene evenement is iets voor online, terwijl andere evenementen zich juist weer goed lenen voor radio en/of televisie.

Programmering

De programmering van Omroep Brabant is in 2018 niet heel ingrijpend gewijzigd. Wel zijn, in afwachting van een totaalplan, enkele wijzigingen doorgevoerd door de hoofdredactie. Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt moet de herstructurering op de redactie zijn voltooid waarna de programmering opnieuw tegen het licht wordt gehouden.

Calamiteiten

Veiligheidsregio’s en Omroep Brabant zijn zich bewust van hun belangrijke taak om de bevolking adequaat te informeren in het geval van een calamiteit. In die informatievoorziening aan de burger zit hem juist het gedeelde belang. Daarom moet de samenwerking erop gericht zijn hoe partijen elkaar kunnen versterken mocht zich onverhoopt een ramp voordoen in onze provincie. Omroep Brabant investeert in overleg met alle betrokken partijen.

Organisatie

Binnen de organisatie is bedrijfsbreed een traject gestart dat heeft geleid tot een nieuwe (journalistieke) missie en visie voor de komende jaren. Ook zijn met alle medewerkers samen nieuwe interne kernwaarden geformuleerd. Anders gezegd hebben we nieuwe afspraken gemaakt over hoe we met elkaar om willen gaan binnen de organisatie. Op de redactie is een herstructureringsoperatie gestart die moet leiden tot een nieuwe redactionele organisatie die nog meer dan nu op online is gericht. Altijd met de journalistieke onafhankelijkheid hoog in het vaandel.


De afdelingen Marketing en Sales zijn in oktober 2018 gefuseerd tot één nieuwe afdeling onder een nieuwe manager. Dit geeft beide disciplines optimaal de gelegenheid om elkaar te versterken. Binnen de afdeling Mediafaciliteiten is een reorganisatie voorbereid die de dienstverlening verder moet optimaliseren en medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid moet geven. Deze reorganisatie wordt in de loop van 2019 afgerond. In het kader van bovenstaande reorganisaties is in goed overleg van twee collega’s afscheid genomen.


Het management van Omroep Brabant is in 2018 intensief bezig geweest met de interne risicobeheersing. In diverse bijeenkomsten zijn de belangrijkste risico’s voor de organisatie gedefinieerd. Daarnaast is een prioritering aangebracht en is een begin gemaakt met het nemen van beheersmaatregelen. Ook de Raad van Toezicht is nauwkeurig bij dit proces betrokken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het vaststellen van de risicobereidheid van de organisatie door de Raad op 11 februari van dit jaar.

Toekomst

Omroep Brabant heeft een druk jaar achter de rug is. Na jarenlang gesprekken voeren over een toekomst waarbij derden betrokken zouden zijn is de omroep uiteindelijk zelfstandig gebleven. Dit betekende dat een inhaalslag gemaakt diende te worden in de eigen organisatie. Ik ben verheugd om te constateren dat, door het harde werk van een ieder, de organisatie weer volop vooruit kan kijken. Omroep Brabant is van oudsher een sterk merk dat nog altijd groeit in bereik. Met trots zijn we ook in de komende jaren het belangrijkste publieke nieuwsmerk van de provincie Noord-Brabant. Een journalistiek bedrijf waar de Brabander op kan en mag rekenen.