Ron Brenkman
Manager Hr & Finance

Toelichting balans & exploitatierekening

Na een aantal jaren waarin bezuinigingen, samenwerkings- en fusieplannen ook financieel van grote invloed waren op de organisatie hebben we in 2018, nadat bekend werd dat Omroep Brabant zelfstandig zou blijven, weer een jaar van zo goed als normale bedrijfsvoering gehad. Bij een exploitatiebegroting 2018 met een begroot resultaat van €5.361,- is het geconsolideerde resultaat uiteindelijk uitgekomen op € 80.079,- (0,4% van de opbrengsten).


Als we inhoudelijk naar het resultaat kijken dan zien we dat de totale opbrengsten ten opzichte van 2017 met ongeveer € 320.000 zijn gedaald. Deze daling wordt veroorzaakt door de terugloop van programma gebonden bijdragen die, vooral in verband met het wegvallen van subsidies van het Mediafonds, in 2018 fors lager (-/- €680.000) zijn.


Hier tegenover staat dat de bekostiging in 2018 met 1,4% is geïndexeerd en dat de reclamebaten in totaliteit ongeveer gelijk gebleven zijn, met een stijging van de eigen reclame-inkomsten en een daling van de landelijke inkomsten. De overige baten liggen verder in lijn met vorig jaar.


De totale bedrijfslasten lijken ongeveer gelijk aan vorig boekjaar, als we echter de vrijval van de herstructureringsvoorziening in 2017 (€ 879.000,-) buiten beschouwing laten dan zien we een daling van de bedrijfslasten van ongeveer € 885.000,-. Deze daling zit voornamelijk in de directe productiekosten waar vooral de post aankoop programma’s veel lager is. Voor een groot deel houdt dit verband met de eerder genoemde lagere programma gebonden opbrengsten waardoor het aantal gemaakte documentaires fors is teruggelopen. Daarnaast heeft Omroep Brabant in 2018 meer dan voorgaande jaren uitgaven gedaan aan marketingcampagnes (ruim 200.000,-) om Omroep Brabant en haar programma’s nog beter op de kaart te zetten.


Het resultaat 2018 wordt conform het handboek Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen toegevoegd aan de Reserve voor media-aanbod die daarmee eind 2018 boven het maximum van 10% van de uitgaven (€ 2.006.231) uitkomt. Het surplus is om die reden vervolgens overgeboekt naar de post “overlopende passiva budget voor media-aanbod”.


We kijken financieel gezien met vertrouwen richting de toekomst waarbij we in relatie tot de te verwachte gang van zaken, de geplande investeringen (€ 980.000,-) en huidige cashpositie ook voor 2019 een gezonde bedrijfsvoering kunnen verwachten.