Frank Janssen
Voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omroep Brabant heeft 2018 beleefd als een jaar van schakelen. In het eerste kwartaal liepen de fusiebesprekingen met L1 in Limburg stuk. Er is bijna anderhalf jaar gewerkt aan een sterke businesscase die op termijn extra investeringen in de journalistiek mogelijk had moeten maken. Helaas heeft het niet zo mogen zijn, omdat aan Limburgse zijde de definitieve handtekening uiteindelijk niet werd gezet. De Raad van Toezicht en het bestuur van Omroep Brabant hebben altijd rekening gehouden met een onverhoopt verkeerde afloop. Daarom is er wat betreft financiën altijd rekening gehouden met een mogelijk zelfstandig voortbestaan. Het is goed om te kunnen constateren dat de omroep financieel gezond is.


Omroep Brabant is als grootste regionale omroep zelfstandig verder gegaan en de organisatie heeft flexibel op deze fase gereageerd. Er is met een niet aflatende inzet en op alle fronten gewerkt aan een nieuwe strategie voor de toekomst. Ook is voortvarend gewerkt aan de interne organisatie. Er is een nieuwe missie en visie ontwikkeld en er zijn interne kernwaarden vastgesteld. Daarbij staat de journalistieke onafhankelijkheid natuurlijk voorop. Daarnaast hebben bestuur, management en Raad van Toezicht kritisch gekeken naar de risicobereidheid van de organisatie. Het management heeft de belangrijkste risico’s waar de organisatie voor staat of kan komen te staan in kaart gebracht. Vervolgens zijn de risico’s gewogen en is een prioritering aangebracht. Ook zijn beheersmaatregelen besproken of genomen die de risico’s het hoofd moeten bieden. In haar vergadering van 11 februari jl. heeft de Raad van Toezicht de risicobereidheid van Omroep Brabant formeel vastgesteld.

De Raad van Toezicht zelf heeft een grote verandering ondergaan. Zo zijn drie van de vier leden per 1 september 2018 vertrokken vanwege het verstrijken van de zittingstermijn of vanwege een betrekking buiten de provincie. Ook zijn drie nieuwe leden aangetreden. Daarmee bestaat de Raad nu uit vier leden:


Dhr. F.E.A Janssen, voorzitter

Mw. Mr. N.W.A.J.A. van Zon (tweede termijn)

Mw. M.W.J.G. de Leeuw-Reulen

Dhr. Mr. Drs. G.H.C. de Méris RA FCA


Ook de nieuwe Raad van Toezicht heeft zowel qua achtergrond als competenties een diverse samenstelling. De raad heeft de ambitie om samen met de bestuurder de maatschappelijke waarde van Omroep Brabant in te vullen met zowel een toezichts- als adviesrol. Natuurlijk vanuit de onafhankelijke positie die een Raad van Toezicht daarin moet borgen naar de diverse stakeholders van de omroep.


De nieuwe leden hebben zowel door gesprekken en overdracht door de vorige raad en een adequaat inwerkprogramma een goed beeld van de diverse onderdelen, ambities en prestaties van Omroep Brabant. De huidige Raad van Toezicht heeft samen met de bestuurder de jaaragenda voor 2019 vastgesteld met daarin ook aandacht voor HR/Cultuur en duurzaamheid. Ook de vernieuwde statuten en reglementen zijn vastgesteld. Als laatste worden de gesprekken over de toezichtvisie van de raad in mei 2019 afgerond en denkt de raad haar waardevolle inwerkperiode te kunnen afronden. Overigens zal de Raad van Toezicht regelmatig in gesprek blijven met de organisatie, andere gremia en stakeholders. Ook is het de ambitie om één keer per jaar mee te gaan met een redacteur om zo de daadwerkelijke journalistieke invulling van het gevoel van hier te kunnen ervaren. De eerste evaluatie zal eind 2019 plaatsvinden.

Met het bestuur zijn doelstellingen geformuleerd voor het komend jaar en zijn afspraken gemaakt om te komen tot een jaarlijkse evaluatie. Ook heeft de Raad zelf richtlijnen opgesteld om haar eigen functioneren te evalueren.


De Raad kent een auditcommissie. Deze bestaat uit George de Méris. De commissie heeft met de externe accountant, die onlangs is aangesteld, afspraken gemaakt over het opleveren van de managementletter en het financieel jaarverslag. Op basis van de door de accountant uitgebrachte managementletter en het accountantsverslag wordt uitvoerig ingegaan op het risicomanagement en het controlesysteem. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat dit systeem effectief is.


De beloningen van zowel de Raad van Toezicht als de directie voldoen geheel aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen bij instellingen in de (semi) publieke sector.


De Raad van Toezicht heeft tijdens het verslagjaar vijf keer regulier vergaderd. Alle leden waren hierbij aanwezig. Belangrijke thema’s waren daarbij het afblazen van de fusie met L1 en de daaruit voortvloeiende zelfstandige toekomst van de organisatie. Tevens is aandacht geschonken aan diverse reorganisaties en is een nieuwe accountant aangesteld. Naast de reguliere vergaderingen is eind december een speciale bijeenkomst gewijd aan de risicobeheersing binnen Omroep Brabant. Met de vastgestelde beheersmaatregelen wordt onder meer ingespeeld op het leer- en innovatievermogen van de organisatie en de aantrekkelijkheid als werkgever.


De Raad zal, samen met de bestuurder, in 2019 vooral oog hebben voor de juiste implementatie van de oogst uit het veranderingsjaar 2018. Die oogst is een organisatie die met een goed zelfbeeld een vernieuwde aanpak en visie heeft voor de maatschappelijke functie van de regionale omroep. Met een goed overzicht van de risico’s en uitdagingen en met de opdracht en de wil om de ogen en oren open te houden voor nieuwe ontwikkelingen en kansen.


Veel dank aan iedereen die in 2018 verbonden was aan Omroep Brabant. De verandering is vanuit kracht, flexibiliteit en eigen regie opgepakt. En de pijlen zijn weer gericht op versnelling en verbetering. Met dat voor ogen mag de Brabander ook in 2019 rekenen op de relevante en kwalitatieve invulling van “Het gevoel van hier”.